CERTIFICATE Reg. No: QM 07 00221
AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

Coal Burners: